Code F12 Auto Thả Cảm Xúc Live Stream Facebook

Tài liệu
Code F12 Auto Thả Cảm Xúc Live Stream Facebook
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào

HƯỚNG DẪN

Vào 1 livestream nào đó bật F12 lên tab Console paste code vào Enter và chạy 
CODE :
var reactInterval = setInterval(function () {
    if ( document.getElementsByClassName('_iuw').length ) {
        var rand_number = Math.floor(Math.random() * 3);
        document.getElementsByClassName('_iuw')[rand_number].click();
        console.log("reaction "+rand_number);
    } else {
        console.log('React button not found');
        clearTimeout(reactInterval);
    }
}, 1000);

Hiện có bình luận