Share Code Curl Like 2020 Notime

Tài liệu
Share Code Curl Like 2020 Notime
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào
Như các bạn đã biết thì curl Like, Sub rất hot vào những năm 2018, 2019 nhưng đươc hồi nó đã bị fix, đến 2020 này nó đã trở lại và mình Share cho các bạn bộ code curl like mới nhất 2020


Code Curl Like Notime 2020

<?php
function curl($url,$token,$id){
  $head[] = "Connection: keep-alive";
  $head[] = "Keep-Alive: 300";
  $head[] = "Accept-Charset: ISO-8859-1,utf-8;q=0.7,*;q=0.7";
  $head[] = "Accept-Language: en-us,en;q=0.5";
  $ch = @curl_init();
  curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, TRUE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, '');
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
  curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Expect:'
  ));
  $page = curl_exec($ch);
  preg_match_all('/^Set-Cookie:\s*([^;]*)/mi', $page, $matches);
  $cookie = $matches[1][0];
  if($cookie){
  $head[] = "Cookie: $cookie";
  }
  $ch1 = @curl_init();
  curl_setopt($ch1, CURLOPT_URL, "https://yolikers.com/do_login.php?access_token=$token");
  curl_setopt($ch1, CURLOPT_HEADER, TRUE);
  curl_setopt($ch1, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36');
  curl_setopt($ch1, CURLOPT_ENCODING, '');
  curl_setopt($ch1, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
  curl_setopt($ch1, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
  curl_setopt($ch1, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
  curl_setopt($ch1, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  curl_setopt($ch1, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
  curl_setopt($ch1, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
  curl_setopt($ch1, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
  curl_setopt($ch1, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt");
  curl_setopt($ch1, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt");
  curl_setopt($ch1, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Expect:'
  ));
  $page1 = curl_exec($ch1);
  $ch2 = @curl_init();
  curl_setopt($ch2, CURLOPT_URL, "https://yolikers.com/likes.php?type=custom");
  curl_setopt($ch2, CURLOPT_HEADER, TRUE);
  curl_setopt($ch2, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36');
  curl_setopt($ch2, CURLOPT_ENCODING, '');
  curl_setopt($ch2, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
  curl_setopt($ch2, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
  curl_setopt($ch2, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
  curl_setopt($ch2, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  curl_setopt($ch2, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
  curl_setopt($ch2, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
  curl_setopt($ch2, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
  curl_setopt($ch2, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt");
  curl_setopt($ch2, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt");
  curl_setopt($ch2, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Expect:'
  ));
  $page2 = curl_exec($ch2);
  preg_match_all('#class="form-control" name="(.+?)"#is',$page2, $get1);
  $name1 = $get1[1][0];
  preg_match_all('#name="(.+?)" value="(.+?)"#is',$page2, $get3);
  $name3 = $get3[1][7];
  $value3 = $get3[2][7];
  preg_match_all('#name="(.+?)"(.+?)value="(.+?)"#is',$page2, $get4);
  $name4 = $get4[1][8];
  if($name1 || $name3 || $value3 || $name4){
  $ch3 = @curl_init();
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_URL, "https://yolikers.com/likes.php?type=custom");
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_HEADER, TRUE);
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36');
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_ENCODING, '');
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_HTTPHEADER, $head);
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, FALSE);
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_TIMEOUT, 60);
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 60);
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, TRUE);
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_POSTFIELDS, "$name1=$id&type=LOVE&$name3=$value3&$name4=Submit");
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_POST, TRUE);
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_COOKIEJAR, "cookie.txt");
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_COOKIEFILE, "cookie.txt");
  curl_setopt($ch3, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Expect:'
  ));
  $page3 = curl_exec($ch3);
  echo "done";
  }else{
  echo "error";
  }
} 
$token = urlencode('token của bạn'); // token
$id = 'id bài viết'; // id bài viết
echo curl("https://yolikers.com",$token,$id);

Cách dùng:

-Copy code vào file .php tùy ý
-Sửa $token, $id thành token clone va id bài viết cần tăng like
- Cron file 15p/lần

Chúc các bạn thành công :v

Hiện có bình luận