Share Soucre Code BOT Tương Tác Facebook

Tài liệu
Share Soucre Code BOT Tương Tác Facebook
Chuyên mục
Người đăng
Đăng vào

CODE :
<!-- CODE ĐƯỢC VIẾT BỞI YAN TEAM ® -->
<?php
error_reporting(0);
$SET = array();
$SET['token'] = ""; /* TOKEN CÀI CẢM XÚC */
$SET['limit'] = "5"; /* GIỚI HẠN THẢ CẢM XÚC */
$SET['react'] = 1; /* 0 LIKE | 1 LOVE | 2 HAHA | 3 WOW | 4 SAD | 5 ANGRY */
$SET['delay'] = 60; /* THỜI GIAN LẬP LẠI */
$SET['ulang'] = true;
$SET['bot_active'] = false;
$binhluanrandom = array("vuicode.xyz","Chào Mừng Bạn","Hello","AyyyDo","Mother Fucker!");
if($SET['ulang'] == true){
 while (true) {
 botcamxuc();
 sleep($SET['delay']);
 }
} else {
 botcamxuc();
}
function botcamxuc(){
 global $SET,$binhluanrandom;
 $status = getStatus();
 $loaicamxuc = array("LIKE","LOVE","HAHA","WOW","SAD","ANGRY");
 $react_type = $loaicamxuc[$SET['react']];
 echo "Được Viết Bởi YAN.\n";
 echo "Tổng Post : ( ".count($status['data'])." )\n";
 sleep($SET['delay']);
 foreach ($status['data'] as $key => $data) {
 $id_post = $data['id'];
 $from = $data['from']['name'];
 $type = $data['type'];
 $token = $SET['token'];
 $ids = explode("_", $id_post);
 $ids = $ids[1];
 echo " [{$ids}] Active {$from} ( {$type} ) ";
 sleep($SET['delay']);
 $url = "https://graph.facebook.com/v2.11/{$id_post}/reactions?";
 $post = "type={$react_type}&access_token={$token}&method=post";
 $respon = _curl($url,$post);
 $result = json_decode($respon,true);
 if($result['success']){
  echo " Success ! ";
  if($SET['bot_active'] == true){
  $data_curls = $binhluanrandom[array_rand($binhluanrandom)];
  $data_curls = $data_curls." ".$from. " :D\n-YAN";
  $data_curls = urlencode($data_curls);
  $data_curl = file_get_contents("https://api.facebook.com/method/stream.addComment?post_id={$id_post}&comment={$data_curls}&access_token={$token}");
  if(preg_match("/stream_addComment_response/", $data_curl)){
   echo " ( Bình Luận Thành Công ) :p\n";
  } else {
   echo " ( Bình Luận Thất Bại ) :(\n";
  }
  } else {
  echo "\n";
  }
  
 } else {
  echo " Error\n";
 }
 sleep(5);
 }
}
function getStatus()
{
 global $SET;
 return json_decode(file_get_contents("https://graph.facebook.com/v2.1/me/home?fields=id,from,type,message&limit=".$SET['limit']."&access_token=".$SET['token']),true);
}
function _curl($url,$data)
{
 $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, $url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT,20);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_USERAGENT, 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31');
  curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIE,'cookie.txt');
  curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEFILE,'cookie.txt');
  curl_setopt($curl, CURLOPT_COOKIEJAR,'cookie.txt');
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $data);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 3);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HEADER, 0);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, TRUE);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, FALSE);
  curl_setopt($curl,CURLOPT_FOLLOWLOCATION,true);
  $result = curl_exec($curl);
  if(!$result){
   echo "Retry 60s....";sleep(60);
  }
  return $result;
  curl_close($curl);
}
function banner(){
 
}

 HDSD:
-Thay token vào và cron 1 phút/lần nếu không
*P/s: Nếu không thích bị block chức năng nên cài cron 5 phút/lần.

Chúc bạn bạn thành công 😙

Hiện có bình luận